„Fericiți veți fi voi când vă vor ocărî și vă vor urmări și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea…” (Matei 5, 11)

Grăind mulțimii strânsă pe munte, despre cele ce au de suferit în această lume rea, Domnul Hristos a arătat și răsplata pe care Dumnezeu o va da cu prisosință celor ce se vor sili să vă împlinească îndemnurile Lui. Domnul Hristos s-a adresat mai ales ucenicilor Săi, care au ascultat predica sa mesianică, bine știind …

La Betleem astă dată se naşte Hristos din Fecioara Maria

Înnoirea neamului omenesc mai înainte a vestit-o proorocul Avacum, învrednicindu-se în mod negrăit a-i vedea închipuirea, că prunc tânăr a ieşit Cuvântul din Fecioara, spre înnoirea popoarelor (Irmos la Catavasiile Naşterii Domnului). Evanghelistul T. V., Isaia (7, 14), a proorocit zicând: „Iată, Fecioara va zămisli şi va naşte fiu şi-i va pune numele Emanuil, care …

Sarea pământului şi lumina lumii sunt apostolii Domnului Hristos

Cu câtă sublimitate a exprimat Mântuitorul adevărul învăţăturii Sale morale menite a reforma lumea din stricăciunea pe care i-a dorit-o cel rău, în curgerea vremurilor. 1. După căderea în păcat, lumea a ajuns a fi sub influenţa diavolului. Vreme de mai mult sau de mai puţin timp, lumea şi-a pierdut din calitatea sa. Este ştiută …

Cerinţe scripturistice privitoare la părinţi şi copii

Este de netăgăduit faptul că părinţilor le revin mai multe îndatoriri faţă de copii, în comparaţie cu îndatoririle copiilor faţă de părinţii lor. Pentru părinţi, propriii lor copii sunt cea mai aleasă avuţie. Ca atare li se cere părinţilor să le ofere copiilor, fără de zgârcenie, lucrurile de care au nevoie. Chiar şi în cazul …

„Veniţi să vedeţi un om care mi-a spus toate câte am făcut; nu cumva acesta e Mesia”?

Iisus venise în Iudeia la sărbătoarea Paştilor. Şi iată, după zilele de sărbătoare, voia Iisus să meargă iarăşi în Galileia, şi pentru aceasta trebuia să treacă prin Samaria. A ajuns astfel la oraşul Sihar, unde este câmpul pe care Iacov l-a dat fiului său Iosif. Era acolo fântâna lui Iacov şi obosit fiind de călătorie, …

Cel neştiut unde se găseşte şi Care s-a aflat

Cu dragostea caldă şi gingaşă, dintru începuturi i-a fost dat femeii să treacă prin multe încercări şi grele suferinţe. După călcarea poruncii, i-a zis Dumnezeu femeii: „Voi înmulţi foarte suferinţele sarcinii tale! Întru dureri vei naşte fii…” (Facere 3, 16). Într-adevăr, prin multe suferinţe trece o mamă şi înainte şi după naşterea propriului său fiu. …

INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI

Preasfânta Fecioară Maria, Împărăteasa prealăudată, Maică Fecioară, care s-a învrednicit să nască pe Mântuitorul lumii, Maica Domnului, este prăznuită totdeauna de Biserica dreptmăritoare, în mod deosebit, cu multă şi adâncă evlavie. O astfel de sărbătoare împărătească este şi „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, prăznuită pe 21 noiembrie. Fecioara Maria, curată la inimă, adică fără …

Ce va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? . . .

Pregătindu-i pe apostolii Săi, înaintea trimiterii lor în misiunea de probă, le-a grăit lor Iisus şi despre vrednicia de a fi ucenici ai Lui. „Cine nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine”. Şi iarăşi: „Cine ţine la viaţa lui, va pierde-o, iar cine-şi pierde viaţa lui pentru Mine, va găsi-o” …

Sfinţii Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian

Înainte de a-i trimite pe învăţăceii săi în misiune de probă, i-a înzestrat Iisus pe ei cu puterea de a izgoni duhurile necurate din oameni şi de a tămădui orice boală şi neputinţă din popor. Săvârşind ei tămăduiri miraculoase şi chiar minuni, în numele lui Iisus, au dovedit că sunt înzestraţi cu putere de sus, …

Sfântul Mucenic şi Arhidiacon Laurenţiu

În decursul celor trei secole primare, creştinismul a avut să îndure vrăjmăşiile şi atacurile pornite din partea iudeilor şi a păgânilor. Potrivit cuvântului Sf. Ap. Pavel, adevărul despre Hristos cel răstignit şi înviat, ceea ce pentru creştini este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, pentru iudei este sminteală, iar pentru păgâni nebunie (I Cor. 1, 23–24). …

Pogorârea Sfântului Duh

În Biserica ortodoxă, după praznicul Învierii, prin importanţă, se situează Întruparea Fiului lui Dumnezeu şi apoi Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile). Praznicul Rusaliilor stă în conexiune cu Paştile, la cincizeci de zile după învierea Domnului Hristos. Creştinii din Biserica primară sărbătoreau cu bucurie duhovnicească nu numai Rusaliile, ci chiar tot timpul de la Paşti până la …

Arătarea Domnului Hristos către ucenicii Săi, Luca şi Cleopa, care mergeau la Emaus

Minunea Învierii lui Iisus Hristos din mormânt este cea mai mare minune care întrece în mărime pe toate minunile săvârşite de El pe pământ, constituind dovada prin excelenţă a Dumnezeirii sale. Învierea lui Iisus este apogeul întregii activităţi mântuitoare, desfăşurate pe pământ şi este piatra din capul unghiului, a creştinismului. Fără de ea, zadarnică ar …

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Fecioara Maria, după numele său „împărăteasă” prealăudată, a fost rodul multor rugăciuni fierbinţi pe care părinţii ei, Ioachim şi Ana, temători de Dumnezeu, le-au adresat Ziditorului a toate. Cu timp înainte, drept recunoştinţă, au promis, că mult doritul rod aşteptat la bătrâneţe, îl vor închina Domnului. Ioachim şi Ana descindeau din neamul lui David şi …

Discuţiune despre întâietate între apostoli

Despre împărăţia cerurilor a grăit cu glas profetic Ioan Botezătorul, celor ce au venit la el în deşertul Iudeii. Cu îndemnul: „pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17) şi-a început Iisus activitatea sa mesianică pe pământ. După schimbarea Sa la faţă, mergând la Capernaum, i-a întrebat Iisus pe ucenicii săi, despre ce au …

Astăzi pe mânz de asin, intră în Ierusalim Hristos Domnu!

După datină, Sfânta Fecioară Maria, împreună cu dreptul Iosif, l-au dus pe Iisus, în vârstă de 12 ani, la Ierusalim, la sărbătoarea Paştilor. Şi în anii de propovăduire a Evangheliei sale, a mers Iisus cu apostolii săi, ca pelerini, la Ierusalim, cu ocazia zilelor de sărbătoare. După învierea lui Lazăr, cel mort de patru zile, …

Pregătirea omenirii pentru venirea lui Mesia în lume

Cât timp protopărinţii au avut parte de binele oferit de Dumnezeu în Eden, ei n-au ştiut să-l aprecieze la adevărata lui valoare. Când însă nu l-au mai posedat, în stare de adâncă decădere, cu regrete şi-au dat seama de mărimea şi splendoarea paradisului pierdut. Odată cu izgonirea din rai şi cu blestemul asupra şarpelui, a …

Simţăminte cucernice la Sfânta Maria Mare

La misiunea încredinţată de Iisus apostolilor săi, înainte de înălţarea sa la cer, a colaborat un număr însemnat de bărbaţi şi femei. Încă în decursul misiunii sale pământeşti, Iisus le-a dat apostolilor ca şi colaboratori, pe cei 70 de ucenici, la care s-au alăturat apoi şi alţii ca învăţători, evanghelişti, înzestraţi cu harisme profetice. Sf. …

Demnitatea de împărat a Domnului Hristos

Pe baza învăţăturii de credinţă, Hristologia ne arată, că pentru mântuirea lumii, Iisus Hristos a îndeplinit trei serviri: de profet, de arhiereu şi de împărat. „Pentru noi s-a făcut Iisus înţelepciune de la Dumnezeu, şi dreptate şi sfinţire şi răscumpărare” (I Cor. 1, 30). Întreita servire a lui Iisus este nedespărţită, centrul ei fiind slujirea …

Cugetare creştinească la începutul de an 2001

Este un adevăr recunoscut chiar şi de învăţaţi adepţi la curente contrare, că orice fiinţă tinde spre starea de mulţumire, precum şi faptul, că scopul omului este fericirea spre care el tinde. O primă grupă de oameni îşi caută fericirea în diferite bunuri materiale, pământeşti şi relative. Cei din această grupă etică, chiar dacă îşi …

Învăţătură evanghelică despre pocăinţă

Începând cu duminica vameşului şi a fariseului, Biserica a intrat în periodul liturgic al Triodului. Pe durata a zece săptămâni, Triodul înglobează şi Postul Mare, timp de conştiincioasă pregătire sufletească şi de trăire cu credinţă în Dumnezeu, spre a întâmpina apoi – după cuviinţă – luminatul praznic al învierii lui Hristos. Triodul, cu înţelesul de …

SFINŢENIE ŞI SFINŢI

În calendarul ortodox, duminica I-a după Rusalii este cunoscută sub denumirea de „Duminica tuturor sfinţilor”, iar a II-a după Rusalii ca „Duminica sfinţilor români”. Zilele din calendar sunt consacrate, fie unor evenimente din viaţa şi activitatea Domnului Hristos, fie din viaţa Maicii Domnului, fie din viaţa Bisericii sau câte unuia sau mai mai multor sfinţi …

ÎNĂLŢAREA ÎNTRU MĂRIRE A DOMNULUI HRISTOS

Mântuitorul şi-a vădit demnitatea sa împărătească, prin excelenţă, cu puterea sa divină, surpând stăpânirea diavolului prin coborârea sa la iad, prin învierea sa din morţi şi prin înălţarea sa la cer întru slavă. Cu desăvârşire a fost împlinită rugăciunea rostită de Iisus pentru sine, înaintea patimilor sale, la despărţirea de apostolii săi: „Eu te-am preamărit …

Transfigurarea întregii firi, prin învierea lui Hristos

Cu conştiinţa vie de a fi păstrat în stare de puritate învăţătura lui Hristos, Biserica ortodoxă a transmis acest tezaur neştirbit de-a lungul veacurilor, până astăzi. În esenţă, aceasta este mândria şi specificitatea Bisericii noastre, reliefată prin trăirea în spiritul Sf. Tradiţii, cu puterea ei de viaţă. În consens cu Sf. Scriptură, Biserica ortodoxă este …

Învăţătură biblică despre prietenie

Întreagă Biblia ne oferă posibilitatea îmbogăţirii şi a bunei sporiri în credinţa vie creştinească, dar ne oferă şi preţioase învăţături necesare ordonării vieţii în mod bineplăcut lui Dumnezeu, potrivit voii lui preasfinte. Schiţând viaţa omenească în diversele ei referinţe, recomandă sfaturi pentru toate situaţiile şi referinţele ei. Sentinţele oferite mai ales de cărţile cu caracter …

Promisiunea instituirii Tainei Sf. Euharstii

În expunerea vieţii şi activităţii lui Iisus, evanghelistul Luca a ştiut să pună evenimentele în legătură sincronică şi cu faptele istoriei profane. Cele comunicate despre Iisus sunt fapte concrete, istorice, ce s-au petrecut cu câteva decenii în urmă, în Palestina, în faţa multor martori oculari care trăiau şi puteau să mărturisească toate cele ce au …

Demnitatea de profet al lui Iisus Hristos

Pentru realizarea operei de mântuire a neamului omenesc, Hristos a îndeplinit o întreită misiune: de profet, de arhiereu şi de împărat. Aparent, sunt trei demnităţi, pe care Fiul Omului le-a împlinit în mod nedespărţit una de alta. Ap. Pavel le arată Corintenilor, că „pentru noi Hristos Iisus s-a făcut înţelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfinţire …

Învăţătura evanghelică despre rugăciune

Întreaga viaţă de pe pământ a Mântuitorului Hristos a fost o rugăciune închinată lui Dumnezeu-Tatăl şi biruinţei lui în lume. Alături de pilda vieţii sale de rugăciune – cu fapta – prin Evanghelia sa Mântuitorul a dat lumii şi învăţătura Sa despre rugăciune, propovăduită cu cuvântul. Aceasta din urmă este în deplină concordanţă cu pilda …

Fericiţi făcătorii de pace…!

Cele nouă sentinţe, numite fericiri, cu care Mântuitorul Hristos şi-a început „Predica sa de pe munte”, exprimă tot atâtea izvoare indicate omenirii de peste veacuri, pentru dobândirea adevăratei fericiri. Cea de a şaptea fericire este aceasta: „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei 5, 9). A răsunat această sentinţă …

Urmarea lui Hristos

Nu este împrejurare în viaţă, nu este persoană din orice stare socială, nu este instituţie nici acţiune, nu este chestiune, pentru care învăţătura Sfintei Scripturi să nu aibă răspunsul cel mai potrivit, îndrumarea sau sfatul cel mai bun. La toate oferă soluţionare deplină şi niciodată nu s-au dat soluţiuni care să întreacă sau măcar să …

Apărători ai Ortodoxiei din Ardeal, în secolul al XVIII-lea

După unirea de la 1700, a unei părţi a românilor ardeleni cu biserica Romei, poporul de la sate şi preoţii, în cea mai mare parte au rămas statornici în credinţa strămoşească. Biserica ortodoxă a fost lăsată, timp îndelungat, fără conducere ierarhică, fără episcop, stăpânirea habsburgică socotind că astfel se va ajunge mai uşor ca românii …

Cei săraci cu duhul

În firea omului, dintru început, este sădită năzuinţa după fericire. Adânc cunoscător al sufletului omenesc, Domnul Iisus Hristos a ştiut că la baza tuturor străduinţelor omeneşti stă dorul nestins după fericire. Acesta a fost imboldul care a determinat mulţimile să-l urmeze pe „Muntele fericirilor”. În predica sa de pe acest munte, Domnul Hristos a arătat …

Sfinţii împăraţi CONSTANTIN şi ELENA

Activitatea misionară a apostolilor lui Hristos a dat un mare avânt operei de răspândire a creştinismului în toată lumea cunoscută pe atunci. Dintru început s-a vădit caracterul universal al religiei creştine, îmbrăţişată de toate popoarele pământului. Timp de aproape 300 de ani însă creştinătatea a avut de înfruntat prigoana, din partea autorităţii de stat, ura …

Năzuinţe de restabilire a unităţii credinţei

După pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor, a luat fiintă comunitatea Bisericii creştine. Primii creştini se numeau între ei „fraţi”, pătrunşi fiind de duhul dragostei şi cu credinţă în Hristos Domnul, se străduiau să împlinească poruncile Lui. „O singură inimă şi un singur suflet era în mulţimea celor ce credeau” (Fapte 4, 32). Cu toată felurimea …

Sfântul prooroc Ilie Tesviteanul

Biserica noastră a rânduit zile de sărbătoare pentru cei ce şi-au desfăşurat viaţa în dreptate şi credinţă, împreună cu faptele bineplăcute lui Dumnezeu. Pentru cei consacraţi în rândul sfinţilor, dătătoare de cuvânt le-a fost întreaga lor viaţă condusă pe calea desăvârşirii, dar mai presus de toate, modul în care şi-au încheiat viaţa lor pământească. Dacă …

Primatul papal, la lumina mărturiilor biblice

Biserica este comunitatea celor care cred în Iisus Hristos şi îşi desfăşoară viaţa după învăţătura Lui. Domnul Iisus Hristos este capul Bisericii, căci Dumnezeu „l-a dat pe El cap Bisericii, ca una care este trupul lui, împlinirea celui ce împlineşte toate întru toţi” (Efeseni 1, 22-23) şi iarăşi, Hristos „este capul trupului, adică al Bisericii, …

Chipul Domnului Iisus Hristos

În locaşurile de închinare din Biserica primară, pe temeiul libertăţii evanghelice, creştinii şi-au permis pentru început, icoane simbolice astfel: crucea, ca simbol al mîntuirii, viţa, mielul, păstorul, ca simboale ale lui Hristos, corabia, ca simbol al bisericii, porumbelul, ca simbol al Sf. Duh, ancora, ca simbol al speranţei creştine. Peştele era un simbol propriu al …

Mărturii biblice referitoare la temelia Bisericii

Biserica este instituția sfîntă, divino-umană, împărăție spirituală, pe care Cuvîntul întrupat al lui Dumnezeu a întemeiat-o pe pămînt, ca învățătoare a adevărului și distribuitoare a Harului dumnezeiesc, spre mîntuirea și sfințirea oamenilor.1 La întrebarea pe care Iisus a pus-o ucenicilor săi, în părțile Chesariei lui Filip; „Voi cine ziceți că sînt? Luînd cuvîntul, Simon Petru …

Pe urmele Pruncului Sfînt în țara Egiptului

La praznicul Crăciunului, Biserica ne-a pus în față evenimentul, în același timp foarte umil, dar și de proporții foarte mari, omenesc și divin, care, în unica persoană a lui Iisus Hristos, a unit două naturi, din care una, natura omenească, iar cealaltă natura divină, veșnică și nemărginită a lui Dumnezeu cel nevăzut. Acest eveniment plasează …

Teoria credinței la Kierkegaard

Problema credinței a fost preocuparea de căpătîiu și a marelui gînditor danez, Soeren Kierkegaard, caracterizat ca fiind „ultimul mare protestant”, comparat cu marii fondatori ai protestantismului, precum și „umbră tîrzie” a pustnicilor, a căror viață întreagă a fost o strădanie continuă pe calea desăvîrșirii. A fost cel mai bun scriitor al țării sale, comparat cu Nietzsche, …